W perspektywie Dziecka - Projekt Innowacji Edukacyjno - Terapeutycznej "Kreatywne uczenie (się)"w Niepublicznej Szkole Podstawowej ŚSO "Bliżej Dziecka" w Świdnicy.

W roku szkolnym 2014/2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa ŚSO „Bliżej Dziecka” realizuje projekt Innowacji Edukacyjno-Terapeutycznej  „Kreatywne Uczenie (się).”
Program jest odpowiedzią na edukacyjne oraz terapeutyczne poszukiwania metod i form pracy z dzieckiem o różnych potrzebach, kierunkiem pracy grona pedagogicznego opartym na wiedzy dotyczącej uczenia się oraz pracy mózgu dziecka. Projekt obejmuje moduł edukacyjny oraz terapeutyczny. Program edukacyjny dotyczy działań pedagogicznych mających na celu diagnozę indywidualnego profilu uczenia się każdego ucznia oraz całościową diagnozę zespołową poszczególnych  klas. Analiza profili uczenia się poprzez rozpoznanie preferencji sensorycznych, dominacji pracy półkuli mózgowych oraz rodzajów inteligencji wg Gardnera ułatwi naszym nauczycielom dostosowanie form i metod pracy z dzieckiem, a uczniom ułatwi proces przyswajania wiedzy zgodnie z indywidualnymi preferencjami. W roku szkolnym 2013/2014 pilotażowe działania programowe przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego w obszarze klasy szóstej. Uczniowie przeszli badania ankietowe dotyczące min. stylów uczenia się, każdy z uczniów otrzymał opis skryptu uczenia się wraz z dostosowaniem odpowiednich form i technik poznawania. Dodatkowo uczniowie przeszli cykl warsztatów z kreatywnego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem a nauczyciele wzięli udział w Radzie Szkoleniowej dotyczącej „Kreatywnego uczenia.”
W roku szkolnym 2014/2015 projekt poszerzony jest o moduł  terapeutyczny, który zakłada włączenie technik arteterapeutycznych w proces uczenia się oraz nauczania.
Od września, obok warsztatu arteterapii dla uczniów z klas starszych,  uruchomiona zostanie dodatkowo druga grupa terapeutyczna dla uczniów z klas I-III, pracująca w formie warsztatu terapii przez sztukę oraz działań twórczych. Nastąpi modernizacja sali terapeutycznej oraz wczesnego wspomagania dzieci młodszych. Celem spotkań terapeutycznych będzie min. odkrycie ścieżki emocjonalnej dziecka, manualne doświadczanie, czyli ruchowe usprawnianie części ciała, praca nad motoryką małą i  precyzyjną, praca nad emocjami.
Projekt Innowacji Edukacyjno - Terapeutycznej „Kreatywne uczenie (się)” koordynuje pedagog szkolny Marta Krzesak w Zespole Projektowym wraz z nauczycielami: Anetą Wiaderną – Trusiuk oraz Kamilą Nawrocką.

Kreatywne uczenie się

Aktuallizacja: 2015.02.16 - 21:26 / Autor: Webmaster